ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πολιτική Ποιότητος

Βασική αρχή του εργαστηρίου είναι να παρέχει στους εξεταζόμενους και στους θεράποντες ιατρούς υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους επιτυγχάνοντας τον στόχο ποιότητος.

Έτσι το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015